"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาล

  อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546) และพระราชกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ดังนี้

๑.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
๒.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
๓.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ
รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๕.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
๖.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
๗.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
๘.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๙.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
๑๐.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
๑๑.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
๑๒.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
๑๓.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
๑๔.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 
๑๕.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
๑๖.ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
๑๗.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
๑๘.กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
๑๙.การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร
โรงมหรสพและสถานบริการอื่น 
๒๐.จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
๒๑.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
๒๒.การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
๒๓.การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 354,508 ครั้ง