เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ053-276491 ต่อ 804 , 809
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ053-276491 ต่อ 809

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-805182 ตลอด 24 ชั่วโมง

เทศบาลเมืองแม่เหียะ053-276491, 053-447657 053-447911, 053-805184
สำนักปลัดต่อ 112
กองคลังต่อ 206
กองช่างต่อ 345
กองสาธารณสุขฯต่อ 403
กองสวัสดิการต่อ 602
กองวิชาการต่อ 115
กองศึกษาต่อ 503
งานประชาสัมพันธ์ต่อ 0
งานจัดเก็บรายได้ต่อ 203
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จต่อ 302

แผนที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ