เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744
นายสมบุญ หิรัณยโชติ
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะนางญาณิอร วิวันชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนายพิสิษฐ์ กสิกรณ์
รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ


นางสาวอังคณา ปริยสิริ
รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะนายไมตรี ทรัพย์ฉายแสง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพรทิพย์ เตชะตน
ผอ.กองคลัง


นายพลัฏฐ์ สมัครเขตรการณ์
ผอ.กองช่าง


นางสาวเรณู มามาตร
รก.ผอ.กองการศึกษา


นางจีรพร หวันแดง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเเกียรติศักดิ์ วีระวงค์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม


นายกษิดิศ คณาญาติ
นิติกร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน