เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันอสม.แห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น  โดยมี อสม. ทั้ง 9 ตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว
  ซึ่งงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์  สวงนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และยังได้รับเกียรติจากนายกเทศบาลตำบลป่าแดด นายกเทศบาลตำบลสุเทพ นายกเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นายกเทศบาลตำบลหนองหอย นายกเทศบาลตำบลท่าศาลา นายกเทศบ่ลตำบลช้างเผือก นายกเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม นายกเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดพิธี รวมทั้งยังอยู่ร่วมเป็นกำลังใจให้บรรดาเหล่า อสม.ทุกตำบลอีกด้วย
21 มีนาคม 2557

แม่เหียะร่วม อปท.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดงานวันท้องถิ่นไทย
เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับองุค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่  ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลช้างเผือก เทศบาลตำบลหนองหอย เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลท่าศาลา และ องค์การบริหารส่วนตำบล ช้างเผือก  ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมงานกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีนายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสารวันท้องถิ่นไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็นวัน “ท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด อปท.ทั่วประเทศ

18 มีนาคม 2557

 วันนี้ (28 ก.พ.57) นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าจากจังหวัดเชียงใหม่และ พนักงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อชุมชนเมืองแม่เหียะ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือก ให้ออกอากาศในราย ร้อยมือสร้างเมือง ทั้งนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยังเดินทางไปสัการะพระเจ้าทันใจ บนวัดพระธาตุดอยคำ อีกด้วย
28 กุมภาพันธ์ 2557

 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดยนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธี "Kick off รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2557" โดยการจัดงานดังกล่าวมีวะตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นการระงับป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน รวมทั้งให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงปัญหาและอันตรายจากหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน ชุมชน และสังคม งานดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณทางเข้าวัดพระธาตุดอยคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ 
07 กุมภาพันธ์ 2557

กลับมาอีกครั้ง สำหรับโครงการถนนคนม่วนเมืองแม่เหียะ "แอ่วม่วน กิ๋นเพลิน คนเดินแม่เหียะ" และจุดพิธีจุดเทียนเขียนสันติภาพ รณรงค์การเลือกตั้งตามระบอบของประชาธิปไตย เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านนันทนาการและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวในตำบลแม่เหียะ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีศิลปวัฒนธรรมซึ่งดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ดั่งเดิมของชุมชน 
       นอกจากนั้นแล้ว ในวันดังกล่าว ได้มีการจุดเทียนเขียนสันติภาพ โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงลักษณ์ ปลุกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายในสังคมตระหนักว่าการใช้ความรุนแรงหรือการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความเกลียดชังมีแต่จะนำสังคมไปสู่ความมืดมิด จึงหวังว่ากิจกรรมการจุดเทียนในครั้งนี้จะส่องให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าของประชาธิปไตย และแสวงหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ 
03 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีแม่เหียะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตามระบบประชาธิปไตย ในวันที่ 30 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชนตำบลแม่เหียะ จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ทำหน้าที่ของตนในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกผู้แทนราษฎรที่จะมาทำหน้าที่บริหารและปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   ไม่น้อยกว่า 75 % ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิได้ตระหนักถึงผลเสียของการซื้อสิทธิ ขายเสียง โดยมีขบวนรถจักรยานยนต์ของพนักงาน เจ้าหน้าเทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมถือป้ายรณรงค์เลือกตั้ง การแจกแผ่นพับรณรงค์ให้ประชาชนภายในตำบลแม่เหียะ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปทำหน้าที่เลือกตั้งครั้งนี้

31 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัย
  ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดกิจกรรมงานวันเด็กต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมายคือเด็กภายในตำบลและนอกตำบล ในงานจะประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เวทีแสดงความสามารถของเด็ก รวมไปถึงของขวัญ ของรางวัลมากมาย ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน

12 มกราคม 2557

|<<<.....678910

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 10