เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมรับฟังบรรยาย การป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร โดยท่าน วิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ธนาวรรณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
08 ตุลาคม 2559

วันที่ 10ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ผู้นำชุมชน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำองค์กรเครือข่าย,อสม,อพม, สาวรำวง,ชมรมผูสูงอายุ, สตบ.แม่เหียะ เมืองแม่เหียะ ร่วมต้อนรับคณะประเมินรางวัลพระปกเกล้า รอบสุดท้าย ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา รวมใจ, โรงเรียนผู้สูงอายุ, เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่
10 ตุลาคม 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น.  นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินธรรมาภิบาล ประจำปี 2559

15 กันยายน 2559

วันที่13 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 13.30 น. นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
13 กันยายน 2559

ทม.แม่เหียะ เปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย                                  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนไปลงเสียงประชามติ 

          ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เสริมสร้างประชาธิปไตย โดยมีคณะผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายตำบล                 แม่เหียะ สถานศึกษาในตำบลแม่เหียะ รวมไปถึงห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ ที่จัดส่งมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายชุมชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ออกเสียงในทุกรูปแบบ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติโดยพร้องเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล                          

04 สิงหาคม 2559

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวดชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ระดับกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ ณ วัดสิริมังคลาจารย์(วัดตำหนัก)
27 กรกฎาคม 2559

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 07.30 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่,ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะร่วมพิธีเลี้ยงดง ประจำปี 2559 ณ ลานเลี้ยงดง ตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
18 มิถุนายน 2559

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 19.30 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ นาย ศรัณยู มีทองคำนายอำเภอเมืองเชียงใหม่, โดยท่าน บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงาน ,สถานศึกษา พุทธศาสนิกชนชาวตำบลแม่เหียะ สาวรำวงเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมพิธีเตวขึ้นดอยคำและพิธีสรงน้ำพระราชทาน วัดพระธาตุดอยคำ
27 พฤษภาคม 2559

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้งจากอำเภอเมือง และอำเภอข้างเคียง ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากนั่นเดินทางเยี่ยมชมโรงคัดแยกผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ เยี่ยมชมร้านค้ามูลนิธิโครงการหลวง รวมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 16 มอบหนังสือโครงการป่าชุมชน มอบเครื่องจักรกลการเกษตร มอบโล่รางวัลการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้แก่อำเภอที่ลดจำนวนการจุดความร้อนได้มากที่สุดของ จ.เชียงใหม่ กล่าวทักทายและพบปะประชาชน และเยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ และผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
27 เมษายน 2559

วันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยท่าน ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลแม่เหียะ และ นายกเทศมนตรี,กำนันตำบลแม่เหียะ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
18 เมษายน 2559


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่เหียะ ภายใต้การนำของนายกธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ ท่านศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองแม่หียะ  ณ อาคารหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองแม่เหียะ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในงานมีตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตัวแทน อสม. จากทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลแม่เหียะ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่เหียะและพื้นที่ใกล้เคียง ในการดูแลผู้ป่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน ผู้ประสบอุบัติและอุบัติภัยต่างๆ ให้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ดูแลระหว่างนำส่งสถานพยาบาลอย่างปลอดภัย ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราความพิการและอัตราการเสียชีวิต

หลังจากพิธีเปิดหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองแม่เหียะเสร็จสิ้น ท่านศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มอบ MOU ด้านสาธารณสุขให้แก่ กลุ่มอสม. ตัวแทนจากทุกหมู่บ้านในตำบลแม่เหียะ พร้อมทั้งบ่อยแถวขนวบรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายุงลาย ของกลุ่ม อสม. ในตำบลแม่เหียะ อีกด้วย

04 เมษายน 2559

นายกฯเมืองแม่เหียะ รับรางวัล ดาวเมขลา นักบริหารองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ที่ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ดาวเมขลา ประจำปี 2559 ในสาขา นักบริหารองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ภายใต้โครงการ รวมใจสื่อมวลชน จงรักภักดี ทำดีเพื่อในหลวง ราชินี ปีมหามงคล ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยหม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ เป็นผู้มอบ โดยคัดเลือกจากผู้ที่ทำดีเพื่อแผ่นดิน ทั่วประเทศ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนดีเด่น ดาวเมขลา ประจำปี 2559 เป็นการจัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ดาวเมขลา ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในปีมหามงคลที่พระบาทพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก ปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงเมตตาเป็นห่วงเป็นใยประชาราษฏร์มาอย่างยาวนาน คณะผู้จัด จึงมีความตั้งใจจัดงานในปีมหามงคลนี้ รวมใจสื่อ ทุกแขนงสาขา ร่วมมีส่วนร่วมในการพิจารณารางวัล ดาวเมขลา จากเดิม รางวัลนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็นรางวัลสำหรับ ดารา สื่อวิทยุโทรทัศน์ เท่านั้น แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษปีมหามงคล คณะผู้จัดมีแนวคิดว่าอยากสร้างความสามัคคีรวมตัวสื่อมวลทำดีเพื่อพ่อหลวงและ องค์ราชินี ของเราจัดสรรรางวัล ตุ๊กตาทอง ตุ๊กตาเงิน แด่ บุคคลที่ทำดีเพื่อแผ่นดิน ดารา และสื่อมวลชน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ รวมใจถวายเพื่อพ่อหลวง โดยรางวัลจะมอบให้แด่ผู้มีเกียรติแบ่งมอบเป็น 2 รอบ รอบที่1 รอบบ่าย ได้รับเกียรติ จากหม่อมเจ้าหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธ์ กรโกสียกาจ รอบที่สอง ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในโครงการ และ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีการ และประธานในการมอบรางวัล ดังกล่าว นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ในการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับว่าเกียรติประวัติต่อการทำงานในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ในสาขา บุคคลที่ทำดีเพื่อแผ่นดิน ต้องคัดสรรบุคคลที่มีผลการด้านการพัฒนาแผ่นดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อประชาชน และสื่อมวลชน มาโดยตลอด ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ตนเอง ได้มีกำลังในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเมืองแม่เหียะ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน อีกด้วย
31 มีนาคม 2559

วันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น.
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และคณะร่วมเปิดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชน หลักสูตร ขนมไทย
ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ
29 มีนาคม 2559

วันที่20 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.
นาย ธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ท่านนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหียะ อสม.ตำบลแม่เหียะ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

21 มีนาคม 2559

        จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่,สารภี,สันกำแพง,สันทราย,ดอยสะเก็ด,แม่ริม และเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีท่านปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และยังมีท่านสมบัติ เฟื่องปรางค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจากอปท.ต่างๆ รัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เครื่องสักการะ
         โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ กล่าวคำราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448


18 มีนาคม 2559

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5