เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744นางจินตนา โนวิรัตน์
ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ


ร.ต.ปรีชาญ แสเพ็ชร์
รองประธานสภาฯนางกัลยา เบี้ยวบรรจง
เลขานุการสภาฯนาง อัจฉราวรรณ จันทร์เจนจบ
สมาชิกสภา ฯ เขต 1


นายเทอดเกียรติ เกิดนพคุณ
สมาชิกสภา ฯ เขต 1


นางวิรัลพัชร ไชยคำหล้า
สมาชิกสภา ฯ เขต 1


นางกัลยา เบี้ยวบรรจง
สมาชิกสภา ฯ เขต 1


นายทำนอง กันทะเสนา
สมาชิกสภา ฯ เขต 1นางมลิวรรณ จันทร์สุขสถิตย์
สมาชิกสภา ฯ เขต 2


ร.ต.ปรีชาญ แสเพ็ชร์
สมาชิกสภา ฯ เขต 2


นาง สุวปรียา จันต๊ะ
สมาชิกสภา ฯ เขต 2


นายกริณย์พล ไชยยาพิบูล
สมาชิกสภาฯเขต 2


นายบุญศรี เขียวดี
สมาชิกสภา ฯ เขต 2นายชุติพนธ์ ดาววงค์
สมาชิกสภา ฯ เขต 3


นายสมนึก พวงขันแก้ว
สมาชิกสภา ฯ เขต 3


นายสว่าง
สมาชิกสภา ฯ เขต 2


นางจินตนา โนวิรัตน์
สมาชิกสภา ฯ เขต 3


นายสมอาจ คำมะยอม
สมาชิกสภา ฯ เขต 3


นายประเชิญ เมฆรา
สมาชิกสภา ฯ เขต 3