เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744 บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

2.1    ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
   
2.1.1  ที่ตั้ง  194  หมู่ที่  7  ตำบลแม่เหียะ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ   อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร

   
2.1.2  เนื้อที่  ประมาณ   24.405  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่  ประมาณ  15,253.12  ไร่        มีอาณาเขต ดังนี้
        ทิศเหนือ    ติดต่อกับ    ตำบลสุเทพและตำบลป่าแดด  อำเภอเมืองเชียงใหม่
        ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ตำบลป่าแดด   อำเภอเมืองเชียงใหม่
        ทิศใต้        ติดต่อกับ    ตำบลหนองควายและตำบลสันผักหวาน  อำเภอหางดง
        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    ตำบลสุเทพและตำบลหนองควาย 
 
 

    2.1.3  ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่เหียะ เป็นพื้นที่ราบใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่    พื้นที่บางส่วนเป็นป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
   
2.1.4  จำนวนหมู่บ้าน  ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน   เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต   เทศบาล   ทั้งหมด  ประกอบด้วย   

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน
 1
 บ้านตำหนัก  6  บ้านใหม่สามัคคี
 2  บ้านอุโบสถ  7  บ้านตำหนักใหม่
 3  บ้านป่าจี้  8  บ้านวรุณนิเวศน์
 4  บ้านท่าข้าม
 9  บ้านไทยสมุทร
 5  บ้านดอนปิน  10  บ้านป่าเป้า

2.1.5  จำนวนชุมชน  ทั้งหมด  28  ชุมชน  ดังนี้

 

2.1.6  ท้องถิ่นอื่น  ในตำบล – ไม่มี2.1.7   ประชากรในปี 2560 จำนวนครัวเรือน 12,843 คน ประชากรทั้งสิ้น 19,032 คน แยกเป็นชาย 8,717 คน แยกเป็นหญิง 10,315 คน 

 
แหล่งที่มา สำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ เดือนธันวาคม 2560