เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

2.1    ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
   
2.1.1  ที่ตั้ง  194  หมู่ที่  7  ตำบลแม่เหียะ  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ   อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร

   
2.1.2  เนื้อที่  ประมาณ   24.405  ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่  ประมาณ  15,253.12  ไร่        มีอาณาเขต ดังนี้
        ทิศเหนือ    ติดต่อกับ    ตำบลสุเทพและตำบลป่าแดด  อำเภอเมืองเชียงใหม่
        ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ตำบลป่าแดด   อำเภอเมืองเชียงใหม่
        ทิศใต้        ติดต่อกับ    ตำบลหนองควายและตำบลสันผักหวาน  อำเภอหางดง
        ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    ตำบลสุเทพและตำบลหนองควาย 
 
 

    2.1.3  ภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่เหียะ เป็นพื้นที่ราบใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่    พื้นที่บางส่วนเป็นป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย
   
2.1.4  จำนวนหมู่บ้าน  ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน   เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต   เทศบาล   ทั้งหมด  ประกอบด้วย   

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน
 1
 บ้านตำหนัก  6  บ้านใหม่สามัคคี
 2  บ้านอุโบสถ  7  บ้านตำหนักใหม่
 3  บ้านป่าจี้  8  บ้านวรุณนิเวศน์
 4  บ้านท่าข้าม
 9  บ้านไทยสมุทร
 5  บ้านดอนปิน  10  บ้านป่าเป้า

2.1.5  จำนวนชุมชน  ทั้งหมด  25  ชุมชน  ดังนี้
  
 
 ลำดับ
  หมู่ที่  ชื่อชุมชน ลำดับ
หมู่ที่  ชื่อชุมชน
 1  1   ชุมชนตำหนัก 1   
 12  5 
    
 ชุมชนดอนปินสามัคคี
 2  ชุมชนตำหนัก 2
 13  ชุมชนดอนปินสันพระนอน
 3  2    ชุมชนอุโบสถ 1  14  ชุมชนกุลพันธ์วิวล์ 2,3,4
 ชุมชนพิกุลทอง/ไชยเรืองศรี/ศรีวังตาล
 4  ชุมชนอุโบสถ 2
 15  ชุมชนนิมมานนรดี
 5  ชุมชนสีวลี-คลองชล  16  6  ชุมชนใหม่สามัคคี 1
 6  3     ชุมชนป่าจี้สามัคคี  17    ชุมชนใหม่สามัคคี 2
 7  ชุมชนทิพย์ภมรดอยคำ  18  7  ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา
 8  ชุมชนเกษตรแม่เหียะใน  19  8  ชุมชนวรุณนิเวศน์
 9  ชุมชนในฝัน  20  9  ชุมชนไทยสมุทร
 10  4   ชุมชนท่าข้าม  21  10   ชุมชนป่าเป้า
 11  ชุมชนทิพย์ภมรลานดาว  22  ชุมชนแกรนด์วิวล์
 ชุมชนแอร์พอร์ตโฮม


2.1.6  ท้องถิ่นอื่น  ในตำบล – ไม่มี2.1.7   ประชากร  ในปี  2557  จำนวนครัวเรือน  12,583  ครัวเรือน     ประชากรทั้งสิ้น  18,812 คน    แยกเป็นชาย  8,618  คน  หญิง  10,194  คน  โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้


 หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน      ครัวเรือน  ชาย หญิง
 รวมประชากร
 1
 บ้านตำหนัก  707 570
643
1,213
 2
 บ้านอุโบสถ  1,586  992  1,154 2,146
 3
 บ้านป่าจี้ 1,262  862  1,028 1,890
 4
 บ้านท่าข้าม 2,958 1,569
1,922
3,491
 5  บ้านดอนปิน  1,953 1,722
 2,006  3,728
 6  บ้านใหม่สามัคคี  723      600  686 1,286
 7  บ้านตำหนักใหม่  1,466  955  1,118 2,073
 8  บ้านวรุณนิเวศน์   
 366 379
 469 848
 9  บ้านไทยสมุทร  285 268
 331  599
 10  บ้านป่าเป้า  1,250  701 837
 1,538
   รวม  12,583  8,618  10,194  18,812


 
ที่มาของข้อมูล:  สำนักบริหารการทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่เหียะ  ณ  วันที่ 16 ธันวาคม 2558