เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744 
 
ตำบลแม่เหียะเป็นตำบลเก่าแก่มีการตั้งรากฐานของชุมมชน บริเวณพื้นที่เชิงเข้าพระธาตุดอยคำ ประชาชนตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่บริเวณสองฝั่งลำห้วยขนาดใหญ่และลำห้วยแห่งนี้มีต้นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ริมสองฝั่ง น้ำ ชาวล้านนาโบราณเรียกว่า “ไม้เฮียะ” ดังนั้น ลำน้ำแห่งนี้จึงได้ถูกเรียกว่า“ลำห้วยแม่เฮียะ”และสันนิฐานว่าลำน้ำนี้ได้ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อตำบลว่า ตำบลแม่เหียะซึ่งเป็นคำที่เพี้ยนมาจาก“แม่เฮียะ” จึงชื่อตำบลแม่เหียะมาถึงปัจจุบัน
           ศาสนสถาน ในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ
 
         วัดตำหนัก (สิริสวนขวัญ) วัดที่มีประตูโขงอันเก่าแก่และเป็นสถานที่จำพรรษาของพระสิริมังคลาจารย์นักปราชญ์แห่งล้านนาในสมัยราชวงค์มังรายเป็นผู้แต่งวรรณกรรมมากมาย
         วัดอุโบสถ :    เป็นวัดที่มีอุโบสถเก่าแก่กว่า40 ปี
         วัดป่าจี้ (ป่าชี่) : เป็นสถานที่เก็บพระกฎใช้ประกอบพิธีกรรมเลี้ยงดง
         วัดพระธาตุดอยคำ : ตั้งอยู่บนเขามีประวัติการสร้างในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีและเป็นที่ประดิษฐานของพระรอด พระคง พระเลือง
         วัดสวนพริก : เป็นวัดที่เก่าแก่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุย ได้รับการบูรณะโดยศรัทธาในพุทธศาสนาโดยทั่วไป
         วัดท่าข้าม : ซึ่งเป็นวัดที่มีพระอุโบสถไม้สักที่สวยงาม  ตระการตา
         วัดต้นปิน :    เป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย เคยจำพรรษาและปัจจุบันได้มีการจัดสร้างรูปหล่อครูบาศรีวิชัย เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา                
                 
                  เทศบาลแม่เหียะ มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือน 665 หลัง ประชากร 17,899 คน
                            แบ่งเขตการปกครองจำนวน 10 หมู่บ้าน
                        มีการจัดตั้งชุมชนย่อย 25 ชุมชน มีประเพณีที่โด่งดังทั่วโลก คือ ประเพณีเลี้ยงดง มีพระสิริมังคลาจารย์
                        ซึ่งเป็นนักปราชญ์แห่งล้านนาที่มีชื่อเสียง มีอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ อาชีพปั้นดินขอ
                        มีสถาปัตยกรรมบ้านล้านนาที่คงอยู่ มีบ้านเรือนไม้สักโบราณ มีเสากว่าร้อยต้น เชน เฮือนโบราณ บ้านร้อยเสา
                        แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ เช่น น้ำตกตาดหมาไห้ xและแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ สร้างรายได้ให้จังหวัดเชียงใหม่มหาศาล อาทิ
                        โครงการสวนสัตว์กลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) ซึ่งในการจัดงานมหากรรมพืชสวนโลก เมื่อปี 2549 ถึง 2550
                        สร้างรายได้กว่า 10,000 ล้านบาท ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือถึงภาคกลางตอนบน
       

               เทศบาลตำบลแม่เหียะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสภาตำบลแม่เหียะ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2543
                        ได้ยกฐานะจากสภาตำบลแม่เหียะเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ” ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบล เป็น เทศบาลตำบล
                        เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2550 และมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2550
                        เพื่อเป็นการเตรียเพื่อรองรับการบริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยงบประมาณ 40,007,129.92 บาท
                        ในวันที่ 30 กันยายน 2554 กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ เทศบาลตำบลแม่เหียะเป็น “เทศบาลเมืองแม่เหียะ” โดยให้มีผลใน วันที่ 2
                         ธันวาคม 2554 เห็นได้ว่าเทศบาลเมืองแม่เหียะได้มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดยั้งที่จะสร้างองค์กรแห่งนี้
                         ให้เป็นองค์กรมืออาชีพ ในการให้บิการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และยิ่งไปกว่านั้นเราปรารถนาให้ประชาชนทุกคนในตำบลได้รับความสุข
                         ที่ได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินตำบลแม่เหียะ เพื่อให้สมดังเจตนารมณ์ ตามยุทธศาสตร์ที่ว่า “ประชามีสุขถ้วนหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน
                         บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”