เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)          
            ตำบลแม่เหียะมีตราประจำเทศบาลเป็นรูปวงกลม
                  ขอบบนวงกลมใหญ่มีอักษร
                 "เทศบาลเมืองแม่เหียะ"
และขอบล่างมีอักษร "จังหวัดเชียงใหม่"
ในตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย

   วัดพระธาตุดอยคำ แสดงถึงเป็นวัดที่ชาวตำบลแม่เหียะให้ความเคารพนับถือ และเป็นสัญลักษณ์ของตำบลแม่เหียะ
กระเบื้องดินขอ แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าของตำบล
  รัศมีที่เปล่งออกจากวัดพระธาตุดอยคำ แสดงถึงความศรัทธาของชาวตำบลแม่เหียะ ที่ยึดมั่นในศาสนา
  รวงข้าว แสดงถึงความสมบูรณ์ของการเกษตร การเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า และความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบล
และมีสีประจำองค์กรคือสี เขียว- ขาว
วิสัยทัศน์(VISION)

              "ประชามีสุขทั่วหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"
             Sustainable Development Happiness Society Sufficiency Economic

หัวใจนักพัฒนา


       "บ้านมิใช่สร้างวันเดียวเสร็จ การจะพัฒนาหมู่บ้านและตำบลให้ยั่งยืน จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
  สิ่งแวดล้อมในชุมชน อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างงาน โครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา ศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กัน จะนำงบประมาณอันมีอยู่อย่างจำกัด
มุ่งหวังเพื่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดในชุมชนและตำบลคงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นความเจริญและความมั่นคงของชุมชนหมู่บ้าน
ตำบล อยู่ที่ประชาชนต้องเข้าใจสภาพการณ์ และงานของเทศบาล""เพื่อพี่น้อง... ท้องถิ่น... แผ่นดินเกิด..."

                           อำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดัง
          1.            รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
          2.            ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
          3.            รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
          4.            ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          5.            ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
          6.            ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
          7.            ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ
          8.            บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          9.            ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
          10.           ให้มีโรงฆ่าสัตว์
          11.           ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
          12.           ให้มีและบำรุงทางระบายสาธารณะ
          13.           ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
          14.           ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          15.           ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
          16.           ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
          17.           กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
          18.           การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
          19.           จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
          20.           จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          21.           การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
          22.           การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
          23.           หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
      อำนาจหน้าที่อาจจัดทำกิจกรรมอื่นๆ (มาตรา 57)อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มี 31 ข้อ)
   อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดไว้