เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

รายงานประชุมสภาเทศบาล


รายการวันที่
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 256013 กันยายน 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 24 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปรพจำปี 256015 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256015 มีนาคม 2560
รายงานการประชุมสภา ประจำปี 255907 พฤศจิกายน 2559
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปี 2558 (ต่อ)27 สิงหาคม 2558
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปี 255827 สิงหาคม 2558

 [1]