เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา


รายการวันที่
แผนปปช. ประจำปี 2561-2564 เทศบาลเมืองแม่เหียะ21 มิถุนายน 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแม่เหียะ28 เมษายน 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) เทศบาลเมืองแม่เหียะ01 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองแม่เหียะ ประจำปี งบประมาณ 256028 ตุลาคม 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256020 ตุลาคม 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 255907 กันยายน 2559
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)05 กันยายน 2559
รายงานประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 255806 มิถุนายน 2559
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 03 มิถุนายน 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 255918 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปี 255809 ตุลาคม 2558
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 255828 กันยายน 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 255828 กันยายน 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 255828 กันยายน 2558
แผนจัดหาพัสดุ ปี 255828 กันยายน 2558
รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปี 255828 กันยายน 2558
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 02 กรกฎาคม 2558
แผนสามปี 2558-256025 ธันวาคม 2557
รายงายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 255723 ธันวาคม 2557
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 27 พฤศจิกายน 2557

 [1]  2