เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744


  เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนปินและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จะดำเนินการจัดโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2556 ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 25556 เวลา 06.30-08.00 น. ณ สนามโรงเรียนบ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้านศาสนา พร้อมทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบไป 
  เทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 27 ธันวาคม 2555

 17 ธันวาคม 2555

  เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับวิทยาลับเทคนิค เชียงใหม่

โดยออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ในด้านไฟฟ้า ช่างยนต์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังนี้

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.  เขต 1 หมู่ 5,7,8          ณ วัดต้นปิน
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.  เขต 2 หมู่ 1,2,6,10     ณ วัดตำหนัก
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.  เขต 3 หมู่ 3,4,9          ณ วัดท่าข้าม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ตามวันและเวลาข้างต้นนี้
 11 ธันวาคม 2555

    เช้าวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ดร.ธนวัฒน์  ยอดใจ บันทึกรายการมองเมืองเหนือ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจร่วมงานถนนวัฒนธรรม ที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกับ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดขึ้นในเย็น วันที่ 7 ธันวาคม นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่
 07 ธันวาคม 2555

 15 ตุลาคม 2555

 15 ตุลาคม 2555

    ..... 5  6  7  8  [9]