เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาและตารางแสดงราคากลาง เลขที่ 4 งบประมาณปี 256011 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า07 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟ์ลท์ติกคอนกรีต 2 โครงการ04 สิงหาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 704 สิงหาคม 2560
ประกาศราคากลางก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ31 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูและปรัปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 731 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 256031 กรกฎาคม 2560
ราคากลาง เอกสารเลขที่ 3 ปี 2560 รถกระบะดับเบิ้ลแค็ป ดีเซล19 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 3 ปีงบประมาณ 256019 กรกฎาคม 2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ14 กรกฎาคม 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ14 กรกฎาคม 2560
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ14 กรกฎาคม 2560
ราคากลางและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ04 กรกฎาคม 2560
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)30 มิถุนายน 2560
ประกาศเปิดเผยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง 17 โครงการ30 มิถุนายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256030 มิถุนายน 2560
ตารางแสดงราคากลาง เครื่องปรับอากาศ29 มิถุนายน 2560
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตรอล27 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคา และราคากลางซื้อเลขที่ 2 ปี 2560 รถกระบะ20 มิถุนายน 2560
ประกาศรายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)13 มิถุนายน 2560

     1  2  [3]  4  5  6  7 .....