เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744หัวข้อวันที่
ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)30 มิถุนายน 2560
ประกาศเปิดเผยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง 17 โครงการ30 มิถุนายน 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 256030 มิถุนายน 2560
ตารางแสดงราคากลาง เครื่องปรับอากาศ29 มิถุนายน 2560
ตารางแสดงวงเงินและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตรอล27 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคา และราคากลางซื้อเลขที่ 2 ปี 2560 รถกระบะ20 มิถุนายน 2560
ประกาศรายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)13 มิถุนายน 2560
กำหนดราคากลางและรายละเอียดราคากลางจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ13 มิถุนายน 2560
ประกาศสอบราคา ราคากลาง บัญชีราคากลางแสดงวัสดุ 12 รายการ ป้าย LED31 พฤษภาคม 2560
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ แบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 256031 พฤษภาคม 2560
ประกาศผู้ชนะราคาก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีสเสริมเหล็ก29 พฤษภาคม 2560
ประกาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 29 พฤษภาคม 2560
จัดซื้อจัดจ้างพัดลมไอเย็น22 พฤษภาคม 2560
ประกาศพนัง สะพานบ้านหย่อนและพนังหลังโรงเรียน08 พฤษภาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ 5 ต.แม่เหียะ01 พฤษภาคม 2560
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ สขร.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 256001 พฤษภาคม 2560
ตารางเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง26 เมษายน 2560
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลางงานก่อสร้าง 32 โครงการ20 เมษายน 2560
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย ราคากลางงานก่อสร้าง 32 โครงการ (ตางรางแสดงวงเงิน)20 เมษายน 2560
ประกาศ การเปิดประมูลเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายบริเวณแยกแม่เหียะสมานสามัคคี ประจำปี 256010 เมษายน 2560

     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9 .....