"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[04 มิ.ย. 2562]

ทม.แม่เหียะ ทำแผนท้องถิ่น5 ปี รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียด :
เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมสัมมนา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นความต้องการของประชาชนทุกองค์กรเครือข่าย นำไปสู่แผนการพัฒนาของเทศบาล และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับแผนท้องถิ่น จากเดิม 4 ปี ให้เป็น 5 ปี เพื่อรองรับการบริการประชาชนทุกด้าน
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชน รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ กว่า 600 คน ร่วมรับฟังการแถลงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในปีงบประมาณ 2561-2562 ที่ผ่านมา พร้อมกับร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน ผ่านกระบวนการเสนอปัญหา ในการทำแผนพัฒนาตำบล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อนำเข้าสู่การทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 โดยแบ่งการดำเนินงาน ออกเป็น 3 เขต ทั้งสิ้น 3 วัน (1-3 มิ.ย. 62) ประเด็นสำคัญมุ่งไปที่ โครงสร้างพื้นฐานในแต่หมู่บ้าน โดยมีการเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ให้เน้นถึง ความคุ้มค่า ให้สอดคล้องกับงบประมาณ เพื่อที่ช่างจะได้ลงไปสำรวจและประเมินผลการก่อสร้างตามโครงการ ต่อไป
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวต่อว่า ตำบลแม่เหียะ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 26 ชุมชน ประชากร 19,964 คน ประชากรแฝงกว่า 10,000 คน เทศบาลเมืองแม่เหียะมีภารกิจหน้าที่ ในการให้บริการประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกๆด้าน ตาม 5 ยุทธศาสตร์ กว่า100 ภารกิจงาน แต่การให้บริการอย่างทั่วถึงนั้น ทุกขั้นตอนต้องผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งการร่วมเสนอปัญหา ร่วมการทำงาน และร่วมตรวจสอบ ซึ่งโครงการต่างๆนั้น ต้องเริ่มการจัดทำ ประชาคมตำบล เข้าสู่แผนพัฒนาห้าปี มีคณะกรรมการสนับสนุนแผน คณะกรรมการพัฒนาแผน เพื่อนำเข้าสู่ร่างงบประมาณรายจ่าย
จากนั้นนายกฯ นำเสนอต่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบ นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อนุมติ เพื่อจัดทำเป็นเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี และดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ สู่ประชาชนต่อไป ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมในครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการประชาคมระดับตำบล ซึ่งโครงการต่าง ๆที่นำเสนอในวันนี้จะถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และนำสู่กระบวนการพัฒนาเมืองแม่เหียะให้มีความเจริญในทุกๆ ด้านต่อไป

ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง