"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[02 ส.ค. 2562]

ป.ป.ช.มอบรางวัลให้เทศบาลเมืองแม่เหียะ/ทต.ยางเนิ้ง และ อปท.20แห่งในเชียงใหม่ ด้านคุณธรรมและความโป่งใส

รายละเอียด :
ายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายก ทต.ยางเนิ้งพร้อมทั้งผู้บริหาร อปท.ทุกแห่งที่เข้ารับโล่เพื่อเชิดชูเกียรติที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับสูง จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันที่ 2 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม
      สำหรับรางวัลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ ความมีคุณธรรม ความโปร่งใส และการดำเนินงานภายใต้ ธรรมาภิบาล ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ มีอปท. ที่ได้คะแนนสูงมาก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ทต.แสนไห อ.เวียงแหง และในระดับสูง จำนวน 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง ประกอบด้วย อบจ.เชียงใหม่ ทต.ป่าแดด แม่ปั๋ง เวียงพร้าว ขี้เหล็ก ป่าไผ่ หนองจ๊อม เมืองงาย หนองควาย และทต.บ่อหลวง ส่วน อบต.ประกอบด้วย อบต.ดอนแก้ว สันกลาง ข่วงเปา กองแขก ห้วยแก้ว กื้ดช้างและอบต.แช่ช้าง จึงมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ เพื่อให้ยึดมั่นนำหลักการมีคุณธรรมและความโปร่งใสมาปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง