"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

[28 ก.พ. 2562]

โครงการเมืองแม่เหียะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

รายละเอียด :

โครงการเมืองแม่เหียะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

      -   กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้แกนนำสุขภาพชุมชน เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธนาวรรณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีแกนนำสุขภาพแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการอบรม 81 คน เข้าร่วมอบรมจริง 65 คน โดยมีทีมวิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการประเมินความรู้หลังการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความรู้ผ่านเกณฑ์ (คะแนนแบบทดสอบความรู้ ร้อยละ 70 ขึ้นไป) ร้อยละ 100

  • -   กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับแกนนำสุขภาพที่ผ่านการอบรม จัดกิจกรรมรณรงค์เคาะประตูสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยแกนนำสุขภาพชุมชนที่ผ่านการอบรมออกรณรงค์เคาะประตูให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ากับประชาชนในชุมชนของตนเอง พร้อมกันในหมู่ที่  1 – 10 ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านดั้งเดิม และหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็ก ให้ความร่วมมือ ในการรับฟังข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเอง   

ภาพ/ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง