"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

อำนาจหน้าที่

เทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีความ อิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และงบประมาณตามกฎหมาย และเป็นองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 24.405 ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  มีจำนวนประชากร 13,776 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 19,535 คน  เทศบาลเมืองแม่เหียะมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังนี้

                   1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                      (1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 16 มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8))

                       (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))

                       (3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))

                       (4) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))

                       (5)  การผังเมือง (มาตรา16 (25))  

                       (6) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51 (1))

                       (7)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))

                       (8) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))

                       (9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16  (3)  (มาตรา 51 (3))

                   2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                       (1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9) (มาตรา 50 (6) )

                       (2) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))

                       (3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19) (มาตรา 50 (4))

                       (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10) (มาตรา 50 (7))

                       (5) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา16(20) (มาตรา51 (4))

                       (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6))

                       (7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))

                       (8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))

                   3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

                       (1) การักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1))

                       (2) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23))

                       (3)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16 (12))

                       (4)   การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(มาตรา 16 (17))

                       (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))

                       (6)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29))

                   4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                       (1) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5))

                       (2) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))

                       (3) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7) มาตรา 51 (9))

                       (4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 16 (8))

                       (5) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))

                   5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                       (1)  การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (14))

                       (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13))

                       (3) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))

                       (4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 16 (18) มาตรา 50 (3))

                   6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 16 (11) มาตรา 50 (8))

                   7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                       (1)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5))

                       (2)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา 16 (15))

                      (3)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))

               ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลเมืองแม่เหียะได้โดยการจัดทำแผนพัฒนากำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานแต่ละด้านให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาจังหวัด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอำเภอ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล

นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

               1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง       เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงการแตกแยกในองค์กรและชุมชน

               1.2 นำระบบคุณธรรมในการบริหาร ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีความมั่นคง ก้าวหน้าในหน้าที่  การงาน ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

               1.3 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณ  ให้ชุมชนต่าง ๆ อย่างเสมอภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

              1.4 จัดศูนย์บริการรับแจ้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

              1.5 เปิดโอกาส และสนับสนุนให้ชุมชนริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามความเหมาะสม

              1.6 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วประทับใจ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชน

2.นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

               2.1 จัดหารถดับเพลิง รถน้ำ เพื่อให้บริการประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ประชาชนจะได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

               2.2 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนสีเขียว น่าอยู่ น่าเยี่ยมชม และลดภาวะโลกร้อน

               2.3 ดูแล รักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าตามถนน ตรอกซอย ให้มีความสว่าง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกชุมชน

               2.4 จะดำเนินการสร้างถนน และซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้มีสภาพดี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย

               2.5 จัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดจนน้ำเพื่อทำการเกษตร ดูแลรักษาแหล่งน้ำ       ในชุมชนที่ขาดแคลน

               2.6 กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำขังอย่างเป็นระบบ

3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสวัสดิการชุมชน

               3.1 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลฯ ให้ทันสมัย ปลอดภัย ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่นำบุตรหลานไปฝากเลี้ยง

               3.2 สนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

               3.3 ส่งเสริมสถานศึกษา (โรงเรียน) ให้มีศูนย์การเรียนรู้เฉพาะเรื่องให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ

               3.4 ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา (ครู อาจารย์) เพิ่มความรู้และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

              3.5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เพื่อสืบทอดคู่ชุมชน เช่น ประเพณีเลี้ยงดง ประเพณีเดินขึ้นดอยคำ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ

               3.6 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อคงอยู่คู่สังคมไทย เช่น แห่เทียนพรรษา เป็นต้น

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

               4.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีร่างกายแข็งแรง อยู่ดีกินดี

               4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอสม. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ อปพร. ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก เยาวชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน

               4.3 ติดตามและจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล

               4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬากิจกรรมการออกกำลังกาย

               4.5 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด 

               4.6 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ

               4.7 พัฒนาสุขภาพให้สอดคล้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

               4.8 ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุให้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง