"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

 นายกเทศมนตรีแม่เหียะ        053-276491 ต่อ 804,809 

 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ        053-276491 ต่อ 809 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ

053-276491, 053-447657, 053-447911, 053-805184

สำนักปลัด  ->  ต่อ 112

กองคลัง  ->  ต่อ 206

กองช่าง  ->  ต่อ 345

กองสาธารณสุขฯ  ->  ต่อ 403

กองสวัสดิการ  ->  ต่อ 602

กองวิชาการ  ->  ต่อ 115

กองศึกษา  ->  ต่อ 503

งานประชาสัมพันธ์  ->  ต่อ 0

งานจัดเก็บรายได้  ->  ต่อ 203

บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  ->  ต่อ 602

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง