"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

ติดต่อเทศบาลเมืองแม่เหียะ

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ 194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

นายกเทศมนตรีแม่เหียะ        053-276491 ต่อ 886
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ        053-276491 ต่อ 885

หมายเลขโทรศัพท์ภายในเทศบาลเมืองแม่เหียะ
053-276491, 053-805184, 053-447774, 053-805181,053-805185

สำนักปลัด  ->  ต่อ 122
กองคลัง  ->  ต่อ 213
กองช่าง  ->  ต่อ 310
กองสาธารณสุขฯ  ->  ต่อ 413
กองสวัสดิการ  ->  ต่อ 612
กองวิชาการ  ->  ต่อ 720
กองศึกษา  ->  ต่อ 512
งานทะเบียนราษฎร์  ->  ต่อ 114
งานจัดเก็บรายได้  ->  ต่อ 222
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  ->  ต่อ 126

Fax : 053-805182

Email : citymahia@gmail.com

Facebook : เทศบาลเมืองแม่เหียะ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง