"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

ประวัติเทศบาล

บทที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้ การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

2.1.1  ที่ตั้ง 194  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

2.1.2  เนื้อที่ประมาณ 24.405 ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นไร่ประมาณ 15,253.12 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

        ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสุเทพและตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

        ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองควายและตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง

        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสุเทพและตำบลหนองควาย


2.1.3 ภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศของตำบลแม่เหียะ เป็นพื้นที่ราบใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ พื้นที่บางส่วนเป็นป่าไม้ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย

2.1.4  จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด ประกอบด้วย    

 หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
 ชื่อหมู่บ้าน
 1
 บ้านตำหนัก
 6
 บ้านใหม่สามัคคี
 2
 บ้านอุโบสถ
 7
 บ้านตำหนักใหม่
 3
 บ้านป่าจี้
 8
 บ้านวรุณนิเวศน์
 4
 บ้านท่าข้าม
 9
 บ้านไทยสมุทร
 5
 บ้านดอนปิน
 10
 บ้านป่าเป้า


2.1.5  จำนวนชุมชนทั้งหมด  26  ชุมชน 

2.1.6  ท้องถิ่นอื่นในตำบล – ไม่มี

2.1.7  ประชากรในปี 2562 จำนวนครัวเรือน 13,668 คน ประชากรทั้งสิ้น 19,465 คน แยกเป็นชาย 8,862 คน แยกเป็นหญิง 10,603 คน


แหล่งที่มา สำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ  เดือนกุมพาพันธ์ 2563

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง