"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(VISION)

              "ประชามีสุขทั่วหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"
             Sustainable Development Happiness Society Sufficiency Economic


หัวใจนักพัฒนา

       "บ้านมิใช่สร้างวันเดียวเสร็จ การจะพัฒนาหมู่บ้านและตำบลให้ยั่งยืน จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
  สิ่งแวดล้อมในชุมชน อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างงาน โครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า น้ำประปา ศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กัน จะนำงบประมาณอันมีอยู่อย่างจำกัด
มุ่งหวังเพื่อสร้างอย่างหนึ่งอย่างใดในชุมชนและตำบลคงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นความเจริญและความมั่นคงของชุมชนหมู่บ้าน
ตำบล อยู่ที่ประชาชนต้องเข้าใจสภาพการณ์ และงานของเทศบาล""เพื่อพี่น้อง... ท้องถิ่น... แผ่นดินเกิด..."

อำนาจหน้าที่


ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดัง
          1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
          2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
          3.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
          4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
          5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
          6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
          7.ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ
          8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          9.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
          10.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
          11.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
          12.ให้มีและบำรุงทางระบายสาธารณะ
          13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
          14.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          15.ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
          16.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
          17.กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
          18.การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
          19.จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
          20.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
          21.การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
          22.การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
          23.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล


      อำนาจหน้าที่อาจจัดทำกิจกรรมอื่นๆ (มาตรา 57)อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ  ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (มี 31 ข้อ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดไว้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง