"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

โครงสร้างบุคลากร สำนักปลัด

นายเสฏฐพล ทรัพย์ฉายแสง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวธมณณัฎฐ์ หมื่นทิพพา

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวอรพิน นามโคตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพัชรินทร์ จันทคลักษณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายฐนพรรจ ณ เชียงใหม่

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนงลักษณ์ แสงสาย

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสิริไพลิน แก้วอารีย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางวัลลาลักษณ์ สันกลกิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนงนุช ยานะ

คนงานทั่วไป

นายวีระพงษ์ สมมติ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวสุวนันท์ เครือวัลย์

พนักงานจ้างตามโครงการ

นางสาวชิดชญา แสงแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกนธร กันธราช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวมณฑิรา แสงแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสริตา ยอดมีกลิ่น

พนักงานจ้างตามโครงการ

นางสาวหัทยา นารัตน์

พนักงานจ้างตามโครงการ

นายกวีศักดิ์ มะโนโฮ้ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายธีรเดช สิงควณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นายทรงวุฒิ นามสูง

พนักงานจ้างตามโครงการ

นายศุทธา ว่องสาริกิจ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

นางสาวดาวรุ่ง กาวีอิ่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวกรกมล สายฝั้น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนพรัตน์ สมอินทร์

พนักงานดับเพลิง

นายสุรเกียรติ รักษ์รัตนชัย

พนักงานจ้างตามโครงการ

นายพัฒน์พงศ์ พวงจำปา

พนักงานจ้างตามโครงการ

กรวินทร์ ศรีพรม

พนักงานจ้างตามโครงการ

นายณัฐสิทธ์ ดวงมณี

พนักงานจ้างตามโครงการ

นายบันลือศักดิ์ อุทรา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าเทศกิจ

นายประทีบ แก้วมาลา

คนงานทั่วไป

นายอัศพงศ์ สันกลกิจ

คนงานทั่วไป

นายภูวรินทร์ ปัญญา

พนักงานจ้างตามโครงการ

นายศักดิ์สยาม อัคบุตร

พนักงานจ้างตามโครงการ

นายอติชาติ ดวงคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายพงศกร ยอดใจ

พนักงานขับรถยนต์

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด


วิสัยทัศน์สำนักปลัด


'' มุ่งสู่องค์กรน่าอยู่ บูรณาการงานทุกฝ่าย ให้บริการประทับใจ ''บทบาทและหน้าที่ของสำนักปลัด    

สำนักปลัดเทศบาล
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้
          1.1 ฝ่ายธุรการ
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานนโยบายและแผน งานกิจการสภา งานเลขานุการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
       1.1.1 งานธุรการ 
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ งานติดต่อประสานงาน งานพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล งานการประชุม เช่น การจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของเทศบาล งานเลือกตั้ง งานรัฐพิธี งานสาธารณกุศลของเทศบาล งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

      1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง เช่นสรรหาขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขึ้นเงินเดือน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน การวางแผนงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนอัตรากำลัง การออกราชการ การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ การดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

      1.1.3 งานกิจการสภา
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการ ของกิจการสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เช่น การพิมพ์หนังสือเชิญประชุม ประกาศเรียกประชุม ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น วาระการประชุม รายงานการประชุมของสภาท้องถิ่น หนังสือการขออนุมัติเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ การส่งร่างข้อบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น การจัดพิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ รวบรวมระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการงานกิจการสภา บันทึกทะเบียนประวัติผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จัดเตรียมห้องประชุมสภา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

    1.1.4  งานพัสดุ

        งานพัสดุสำนักปลัดเทศบาล  การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

    1.1.5  งานอาคารสถานที่

          ทำความสะอาดอาคารสำนักงานตามบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ดูแลความสะอาดห้องประชุม  และจัดเตรียมเพื่อการประชุมต่างๆ ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมกาตรวจประเมินองค์กร คณะผู้มาเยือนองค์กร  ถ่ายเอกสาร  อัดสำเนาโรเนียว รับผิดชอบเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเป็นประจำทุกวัน  ในเวลา  08.00  น. ควบคุม  ดูแล  การใช้งานของเครื่องทำความเย็น  จำนวน 4 เครื่อง พร้อมจัดทำสมุดคุม  และรับผิดชอบความสะอาด  ห้องน้ำ อ่างล้างมือ  ด้านข้างห้องประชุมรวมใจ

  1.1.6  งานบ้าน งานครัว

          ดูแลและจัดเตรียมน้ำดื่ม  จัดหาสวัสดิการในด้านอุปโภคและบริโภคสำหรับเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอเสมอบริการเครื่องดื่มสำหรับคณะผู้บริหาร  และผู้มาติดต่อราชการ  จัดเตรียมห้องประชุม รวมถึงการบริการเครื่องดื่มในห้องประชุม  ดูแลและรักษาความสะอาดในห้องครัว ควบคุม  ดูแล  วัสดุอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ  พร้อมจัดทำสมุดคุม

  1.1.7  งานสวน

ทำความสะอาดอาคารสำนักงานตามบริเวณที่ได้รับมอบหมาย บํารุงรักษาสวน สนามหญ้า ต้นไม้    ทำความสะอาดถนน เก็บขยะ กิ่งไม้ และวัสดุไม่พึงประสงค์บริเวณรอบ ๆ สำนักงาน

  1.1.8  งานศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

           มีหน้าที่ให้บริการประชาชน รับเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์ต่างๆ รับแจ้งเหตุไฟฟ้า และน้ำประปา

รับชำระค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า รับเรื่องขออนุญาตดำเนินการใด ๆ ในเขตเทศบาล ให้บริการข้อมูลของเทศบาล

      1.2 ฝ่ายอำนวยการ
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสารสนเทศ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

1.2.1 งานทะเบียนราษฎร
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อ การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การคัดและรับรองสำเนา การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร การพิมพ์บัญชีรายชื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานวิทยุสื่อสาร งานวิเคราะห์ สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสภาพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิด สาธารณภัย งานประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐและเอกชนเพื่อเอื้ออำนวยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการบริการด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานควบคุมกำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติ ป้องกันบรรเทา ฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุรายงาน ประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสั่งการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1.2.3 งานเทศกิจ
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ จัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของเทศบาลและประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง ปฏิบัติงานมวลชนต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.2.4 งานเลือกตั้ง

    การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 รวมทั้งข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฯลฯ การจัดเตรียมการเลือกตั้งทุกประเภท ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด โดยประสานกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรเกี่ยวกับบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอื่น ๆ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้ง

1.2.5 งานกล้องวงจรปิด
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศในสำนักงานตรวจสอบ  กลองวงจรปิดภายในอาคาร  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

1.2.6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

           งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประสานกับฝ่ายปกครองในการดำเนินการต่อต้านยาเสพติด

1.2.7 งานยานพาหนะ

          ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด ดูแล รักษารถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่ใช้ปฏิบัติราชการได้ทุกเวลา

ตรวจสอบซ่อมแซมรถยนต์ในส่วนที่บกพร่อง และอยู่ในวิสัยที่พนักงานขับรถยนต์สามารถจะแก้ไขได้ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ และรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน  ควบคุม  และตรวจเช็คการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรการประหยัดพลังงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง