"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

โครงสร้างบุคลากร กองสวัสดิการสังคม

นายเกียรติศักดิ์ วีระวงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นายเกียรติศักดิ์ วีระวงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางสาววิลาวัลย์ คำจา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวศศิธร พึ่งบุญ ณ อยุธยา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายวรวิทย์ อุ่นคำ

พนักงานขับรถยนต์

นายเฉลิม ไชยยาติ๊บ

คนงานทั่วไป

นายอนุพันธ์ ศรีบุญยตานนท์

ผช.จนง.พัฒนาชุมชน

นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย

พนักงานจ้างตามโครงการ

นายจำลอง ธรรมมัง

พนักงานขับรถยนต์

นายคมพิทักษ์ สันกลกิจ

คนงานทั่วไป

นายสุริยัน สิงโทราช

คนงานทั่วไป

นายภัททวุธ ปัญญามา

คนงานทั่วไป

นายณัฐพงษ์ คำจา

คนงานทั่วไป

นายกิตติศักดิ์ มีศรีสรรพ์

คนงานทั่วไป

นายอุดร ศรีวิชัย

คนงานประจำรถขยะ งานตัดหญ้า

นายยุทธนา ย่งแจ่ม

คนงานทั่วไป

นายเอกชัย อินถา

พนักงานจ้างตามโครงการ

อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม
 บทบาทและหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม

6. กองสวัสดิการสังคม
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งส่วนราชการในกองสวัสดิการและสังคม ดังนี้
     6.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และงานธุรการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
     6.1.1 งานพัฒนาชุมชน
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน  งานจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  จัดทำทะเบียนผู้ยากไร้      และผู้รับเบี้ยยังชีพ  จัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ชุมชน พัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
      6.1.2 งานชุมชนเมือง
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และข้อมูลแรงงาน งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม ส่งเสริมกิจกรรมของสตรี  ผู้สูงอายุ  และเยาวชน  อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านอาชีพเสริมแก่กลุ่มต่างๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สร้างมูลค่าแก่ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
      6.2  ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
      6.2.1 งานสังคมสงเคราะห์
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ครอบครัวยากจนในเขตเทศบาลเมือง    แม่เหียะ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง คนชรา คนพิการ ทุพพลภาพ กลุ่มผู้ติดเชื้อ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ยากจน ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ  กลุ่มสตรีและเยาวชนในตำบล เป็นประจำ แก้ไขปัญหาความยากจน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
      6.2.2  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความ
เดือดร้อนต่างๆ  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน จรจัด ถูกทอดทิ้ง  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา  งานให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ฐานะยากจน  ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฯลฯ  งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ  งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  งานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
      6.2.3. หน่วยตรวจสอบภายใน
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  ตรวจสอบเอกสารการรับเงินภายนอกและภายในทุกประเภท  ตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้  ตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  ตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง