"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

โครงสร้างบุคลากร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสาวศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวหทัยพร หอมมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.สุทธิภัทร ธีรวัฒน์สกุล

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายกฤตชัย ยุชัย

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายฐนพรรจ ณ เชียงใหม่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจุฑามาศ แสงขัติ

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายเสกสรรค์ สุขสมฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

อำนาจหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณวิสัยทัศน์กองวิชาการและแผนงาน


'' ยึดถือนโยบายการบริหาร วิชาการทันสมัย สารสนเทศกว้างไกล 

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม ''


 บทบาทและหน้าที่ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


    มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดังนี้

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดทำงบประมาณ  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การประสานงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา – เทศบาล  การจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานจัดทำงบประมาณ 
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้  ความเข้าใจ สรุปรายงาน  การปฏิบัติงานและนโยบายของเทศบาลเมืองแม่เหียะ   เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น  สำรวจ  รวบรวมฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ออกสำรวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  จัดปาฐกถา  อภิปรายสัมมนา  จัดนิทรรศการ บริการ  ดำเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ดังกล่าว  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง