"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

โครงสร้างบุคลากร กองวิชาการและแผนงาน

นายกษิดิศ คณาญาติ

นิติกร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางสาวศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายกษิดิศ คณาญาติ

นิติกร

นางสาววิจตรา สายกับ

นิติกร

นายพิพัฒน์ ศิรินาม

พนักงานจ้างตามโครงการ

นางสาวศิริกัลยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวเกศรินทร์ สายสุริยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทัศนีย์ รังแก้ว

พนักงานจ้างตามโครงการ

ว่าที่ ร.ต.สุทธิภัทร ธีรวัฒน์สกุล

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ แสงขัติ

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายเสกสรรค์ สุขสมฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

อำนาจหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน
    มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลและโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองวิชาการและแผนงาน ดังนี้

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดทำงบประมาณ  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การประสานงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา – เทศบาล  การจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานจัดทำงบประมาณ 
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้  ความเข้าใจ สรุปรายงาน  การปฏิบัติงานและนโยบายของเทศบาลเมืองแม่เหียะ   เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น  สำรวจ  รวบรวมฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  ออกสำรวจรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  จัดปาฐกถา  อภิปรายสัมมนา  จัดนิทรรศการ บริการ  ดำเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ดังกล่าว  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนิติการ
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของงานรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์  และงานตราเทศบัญญัติ  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้

งานรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย  งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมินเทศบัญญัติ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับอบหมาย

งานตราเทศบัญญัติ
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง  ออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและอำนาจที่กฎหมายอื่นกำหนด  งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับอบหมาย


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง