"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นางจินตนา โนวิรัตน์

ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ร.ต.ปรีชาญ แสเพ็ชร์

รองประธานสภาฯ

นางกัลยา เบี้ยวบรรจง

เลขานุการสภาฯ

นายเทอดเกียรติ เกิดนพคุณ

สมาชิกสภา ฯ เขต 1

นางวิรัลพัชร ไชยคำหล้า

สมาชิกสภา ฯ เขต 1

นายทำนอง กันทะเสนา

สมาชิกสภา ฯ เขต 1

นางกัลยา เบี้ยวบรรจง

สมาชิกสภา ฯ เขต 1

นาง อัจฉราวรรณ จันทร์เจนจบ

สมาชิกสภา ฯ เขต 1

นายกริณย์พล ไชยยาพิบูล

สมาชิกสภาฯเขต 2

นางมลิวรรณ จันทร์สุขสถิตย์

สมาชิกสภา ฯ เขต 2

ร.ต.ปรีชาญ แสเพ็ชร์

สมาชิกสภา ฯ เขต 2

นายบุญศรี เขียวดี

สมาชิกสภา ฯ เขต 2

นาง สุวปรียา จันต๊ะ

สมาชิกสภา ฯ เขต 2

นายชุติพนธ์ ดาววงค์

สมาชิกสภา ฯ เขต 3

นางจินตนา โนวิรัตน์

สมาชิกสภา ฯ เขต 3

นายสมอาจ คำมะยอม

สมาชิกสภา ฯ เขต 3

นายสมนึก พวงขันแก้ว

สมาชิกสภา ฯ เขต 3

นายประเชิญ เมฆรา

สมาชิกสภา ฯ เขต 3

นายสว่าง

สมาชิกสภา ฯ เขต 2

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง