"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายประพันธ์ จันทร์ต๊ะ

ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายทำนอง กันทะเสนา

รองประธานสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายภัทรพล พิมลทิพย์

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นางสิราวรรณ พรรณสุรินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสมชาย ธนากูล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมนึก ปันทะนา

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางอัจราวรรณ จันทร์เจนจบ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวิรัลพัชร ไชยคำหล้า

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายนพพร นุ่มกรรณ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมนูญ ง่วนหอม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางอารีย์ ใจจุมปา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธวัชชัย จันต๊ะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายประเชิญ เมฆรา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายธารารัตน์ ฐานคุณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายสมนึก พวงขันแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายวรวิทย์ สิงห์โทราช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นางจินตนา โนวิรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายอานนท์ นามมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง