"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบุญ หิรัณยโชติ

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ
053-276491 ต่อ 889

นางสาวอังคณา ปริยสิริ

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ
053-276491 ต่อ 812

นางสาวธมณณัฎฐ์ หมื่นทิพพา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
053-276491 ต่อ 120

นางพรทิพย์ เตชะตน

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-276491 ต่อ 213

นางสาวอังคณา ปริยสิริ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 053-276491 ต่อ 311

นางสาวเรณู มามาตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
053-276491 ต่อ 510

นางสาวนิรดา วินทกรนุกูล

หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 053-276491 ต่อ 410

นายเเกียรติศักดิ์ วีระวงค์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
053-276491 ต่อ 610

นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
053-276491 ต่อ 711

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง