"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมบุญ หิรัณยโชติ

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นางญาณิอร วิวันชัย

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวอังคณา ปริยสิริ

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ

นายไมตรี ทรัพย์ฉายแสง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางพรทิพย์ เตชะตน

ผอ.กองคลัง

นายพลัฏฐ์ สมัครเขตรการณ์

ผอ.กองช่าง

นายเเกียรติศักดิ์ วีระวงค์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม

นางจีรพร หวันแดง

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวเรณู มามาตร

รก.ผอ.กองการศึกษา

นายกษิดิศ คณาญาติ

นิติกร รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 274,868 ครั้ง