"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

คณะผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารฯ 084-3733558

นายสมบุญ หิรัณยโชติ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 053-276491 ต่อ 889

นางสาวอังคณา ปริยสิริ

รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ 053-276491 ต่อ 812

นางสาวภัทรนิษฐ์ ดวงคำฟู

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวธมณณัฎฐ์ หมื่นทิพพา

หัวหน้าฝ่ายธุรการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
053-276491 ต่อ 120

นางพรทิพย์ เตชะตน

ผู้อำนวยการกองคลัง
053-276491 ต่อ 213

นายสุรพงษ์ ชัยรัตน์

ผู้อำนวยการกองช่าง
053-276491 ต่อ 311

นางสาวนิรดา วินทกรนุกูล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก.
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
053-276491 ต่อ 410

นางสาวเรณู มามาตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 053-276491 ต่อ 510

นายเกียรติศักดิ์ วีระวงค์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 053-276491 ต่อ 610

นายวิสุทธิ์ พรหมเทศ

ผู้อำนวยการกองวิชาการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 053-276491 ต่อ 711

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 362,312 ครั้ง