"เมืองแห่งความสุข"

UPDATE ::

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ยินดีต้อนรับ 053-276491 หรือ 053-805182 (ตลอด 24 ชั่วโมง) , one stop service 053-447744

คณะผู้บริหาร
ช่องทางการติดต่อผู้บริหารฯ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 053-276491 ต่อ 886

นายสมบุญ เทพอยู่

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
053-276491 ต่อ 884

นายประหยัด ศรีวิชัย

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
053-276491 ต่อ 883

นายเศวต เวียนทอง

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
053-276491 ต่อ 882

นายทวีชัย สิงห์โทราช

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
053-276491 ต่อ 881

นายอินทนา ณ เชียงใหม่

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 053-276491 ต่อ 885

นายเทอดเกียรติ เกิดนพคุณ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 053-276491 ต่อ 885

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2555 || 388,150 ครั้ง